Autorizatii de constructie si certificate de urbanism emise

Declarații de avere

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

Lista cuprinzând documentele de interes public produse şi gestionate, potrivit Legii 544/2001 de Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Pădureni şi al Serviciilor Publice de sub autoritatea Consiliului Local al Comunei Pădureni

 • Hotărâri cu caracter normativ ale Consiliului Local al Comunei Pădureni;
 • Dispoziţii cu caracter normativ emise de Primarul Comunei Pădureni;
 • Evidenţa componenţei Consiliului Local al Comunei Pădureni: nominală, numerică şi apartenenţa politică;
 • Declaraţii de avere/interese ale consilierilor locali;
 • Raportul Primarului Comunei Pădureni privind starea economică şi socială a Comunei;
 • Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001;
 • Organigrama Aparatului de Specialitate al Primarului;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Comunei Pădureni;
 • Numele şi prenumele persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Pădureni;
 • Anunţuri de licitaţii;
 • Lista certificatelor de urbanism , autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise;
 • Planul urbanistic general, regulamentul local de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale;
 • Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul Comunei Pădureni a căror publicitate este prevăzută de Legea nr 17/2014;
 • Modalităţi de contestare în situaţia în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
 • Bugetul local, bilanţul contabil;
 • Strategii, programe privind dezvoltarea social economică a Comunei Pădureni;

Modalități de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal)

Precizări despre Legea nr.544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public:

 Modalităţi de contestare – art. 21 şi 22 din Legea nr. 544/2001 –

Conform prevederilor art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind informaţiile de interes public, cetăţenii se pot adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului instituţiei publice, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.
Dacă solicitantul, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la instanţa de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii sau instituţiei publice.
Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale. Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.
Dacă consideri că ţi-a fost încălcat dreptul de liber acces la informaţie poţi depune o reclamaţie:

 • aceasta trebuie depusă în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituţiei;
 • reclamaţia trebuie adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei căreia i-ai adresat solicitarea, iar acesta este obligat ca în urma unei anchete administrative, să îţi dea un răspuns în termen de 15 zile de la înregistrarea plângerii;
 • dacă reclamaţia este întemeiată, răspunsul va conţine şi informaţiile de interes public solicitate iniţial şi va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului vinovat.

   

Dacă consideri că ţi-a fost lezat dreptul de liber acces la informaţie te poţi adresa justiţiei:

 • te poţi adresa direct după aşteptarea răspunsului la solicitarea iniţială sau după răspunsul la reclamaţia administrativă;
 • plângerea trebuie depusă la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliezi sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice împricinate, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea iniţială;
 • instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să îţi furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să îţi plătească daune morale şi/sau patrimoniale;
 • dacă eşti nemulţumit de hotărârea instanţei, aceasta poate fi atacată prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curţii de Apel rămâne definitivă şi irevocabilă;
 • atât acţiunea depusă la prima instanţă, cât şi recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

Descarca fișierele de mai jos:

Model-Reclamatie administrativa1

Model-Reclamatie administrativa2